ESKULAP PRZYCHODNIAESKULAP BABYESKULAP SPA
Interniści/Lekarze specjaliści
GODZINY PRZYJĘĆ
Pediatra/Lekarze specjaliści
GODZINY PRZYJĘĆ

ZAPRASZAMY

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMNISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SIERADZU (DALEJ: ESKULAP SP. Z O.O.) POD ADRESEM: UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 2, 98-200 SIERADZ, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRS, O NUMERZE KRS:0000171557, NIP:8271883547, REGON:730992427.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 438220045


ESKULAP SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia wymaganej prawem dokumentacjmedycznej oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.
Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (dalej RODO), w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn. zm.) oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prwa Pacjenta (Dz.U. z 2017, poz1318 z późn.zm.). Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony  żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6.ust.1 lit.d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (w szczególności dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania danych jest art.9 ust.2 lit.c i h RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowa są przekazywane:

1) podmiotom serisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,

2) podmiotom administrującym serwer, na którym przekchowywane są dane,

3) podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów,

4) podmiotom, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i nieszczenia itp.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskm Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych, Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osbowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art.29ust.1 ustawy z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz.1318 z późn.zm.)tj. przez okres 20lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatecznego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowani losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach gdy świdczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana prze okres 22 lat.

Posiadają Państwo następujące prawa:

1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych.

2. Żądania sprostowania danych.

3. Do usunięcia danych (w określonych sytuacjach).

4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. Do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na postawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP Sp. z o. o., 98-200 SIERADZ, ul. KS. J. POPIEŁUSZKI 2

created by niceday